CONFESIONES DE JESUITAS

La meua participació en l’OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales) em va oferir la possibilitat de conéixer a Valentí Gómez i Oliver, un home il·lustrat i compromés amb la societat Valentí és un creador incansable i una de les seues produccions és el llibre que ara anem a presentar en València, Confesiones de Jesuitas, del qual és coautor.

Podrem gaudir d’un Centre Arrupe totalment reformat i amb una voluntat d’obertura a la societat, participant el seu nou director: Abel Toraño en la presentació.

Mi participación en la OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales https://www.octa.es/) me ofreció la posibilidad de conocer a Valentí Gómez Oliver, un hombre ilustrado y comprometido con la sociedad Valentí es un creador incansable y una de sus producciones es el libro que ahora vamos a presentar en Valencia, Confesiones de Jesuitas, del cual es coautor.

Podremos disfrutar de un Centro Arrupe totalmente reformado y con una voluntad de apertura a la sociedad, participando su nuevo director: Abel Toraño en la presentación.

Jesuïtes de diferents latituds, edats i èpoques, entre ells alguns del nostre territori, com Pedro M. Lamet, Jaume Tatay, José Ignacio González Faus, o els morts José M. Martín Patino, Miquel Batllori i Juan Plazaola, entre d’altres, responen a preguntes sobre vida personal, fe i qüestions dactualitat. El resultat és plural, colorit i permet intuir l’enorme diversitat i la fondària de vides tan diferents.

Entre els encerts del llibre, la varietat i actualització dels entrevistats. Entre les opcions discutibles dels autors o de Libelista, de no traduir algunes de les entrevistes, per la qual cosa diversos dels testimonis estan en francès, italià, o anglès.

Web sobre el llibre:

Conferència, Confessions de Jesuïtes: Valentí Gómez-Oliver i Pedro Miguel Lamet

D’acompanyants, confessors, consellers, guies d’Exercicis Espirituals… a ser ells els qui es confessen i expressen des de dins què creuen, què els commou, com són. L’historiador Javier Burrieza, el jesuïta i autor del llibre «Deixa que el mar et porti» de Missatger, Pedro Miguel Lamet i un dels dos autors del llibre «Confessions de jesuïtes» (Libelista), Valentí Gómez-Oliver, han estat a la llibreria Margen per desvetllar aquestes incògnites i respondre als interrogants des del més íntim dels jesuïtes.

El llibre que han presentat és una reedició revisada i augmentada de 31 jesuïtes es confessen (Península, 2003). És el “confessionari” de 38 sacerdots jesuïtes de tots els continents. Ells responen amb sinceritat davant d’un ampli i molt personal qüestionari. Els autors s’acosten a cadascun d’ells, com a homes de fe que exerceixen professionalment en diversos àmbits: ciència, art, educació, sociologia, teologia… i que a més, se submergeixen a l’interior de les seves vides, en allò més íntim, a a través de la vocació, les creences, la visió de la Companyia de Jesús i l’Església, la inculturació, la dona i altres qüestions que els interpel·len a ells i que són realitats del món d’avui.

Entrevista a Josep Maria Benítez en Televisió de Sant Cugat

Castellano

Jesuitas de distintas latitudes, edades y épocas, entre ellos algunos de nuestro territorio, como Pedro M. Lamet, Jaime Tatay, José Ignacio González Faus, o los fallecidos José M. Martín Patino, Miquel Batllori y Juan Plazaola, entre otros, responden a preguntas sobre vida personal, fe y cuestiones de actualidad. El resultado es plural, colorido y permite intuir la enorme diversidad y hondura de vidas tan distintas.

Entre los aciertos del libro, la variedad y actualización de los entrevistados. Entre las opciones discutibles de los autores o de Libelista, de no traducir algunas de las entrevistas, por lo que varios de los testimonios están en francés, italiano, o inglés.

Web sobre el libro: https://www.libelista.com/confesiones-de-jesuitas/

Conferencia, Confesiones de Jesuitas: Valentí Gómez-Oliver y Pedro Miguel Lamet

De acompañantes, confesores, consejeros, guías de Ejercicios Espirituales… a ser ellos quienes se confiesan y expresan desde dentro en qué creen, qué les conmueve, cómo son. El historiador Javier Burrieza, el jesuita y autor del libro «Deja que el mar te lleve» de Mensajero, Pedro Miguel Lamet y uno de los dos autores del libro «Confesiones de jesuitas» (Libelista), Valentí Gómez-Oliver, han estado en la librería Margen para desvelar esas incógnitas y responder a los interrogantes desde lo más íntimo de los jesuitas.

El libro que han presentado es una reedición revisada y aumentada de 31 jesuitas se confiesan (Península, 2003). Es el “confesionario” de 38 sacerdotes jesuitas de todos los continentes. Ellos responden con sinceridad ante un amplio y muy personal cuestionario. Los autores se acercan a cada uno de ellos, como hombres de fe que ejercen profesionalmente en diversos ámbitos: ciencia, arte, educación, sociología, teología… y que además, se sumergen en el interior de sus vidas, en lo más íntimo, a través de su vocación, sus creencias, su visión de la Compañía de Jesús y la Iglesia, la inculturación, la mujer y otras cuestiones que les interpelan a ellos y que son realidades del mundo de hoy.

Entrevista a Josep Maria Benítez en Televisió de Sant Cugat

Aprofitant l’avinentesa i la presència a València de Valentí Gómez  i de Jaime Tatay, a migdia del dia 20, a les 14.30h. Realitzarem un dinar, conversa oberta, al Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE, per interaccionar, compartir idees, reflexions, etc. sobre els temes tractats al llibre.
Si desitges participar a la conversa, cal realitzar la inscripció amb el següent formulari. (punxa):

O utilitza el codi QR:

Cal fer la inscripció abans del dimecres 18 de gener.

Castellano

Aprovechando la ocasión y la presencia en Valencia de Valentí Gómez y de Jaime Tatay, a mediodía del día 20, a las 14.30h. Realizaremos una comida, conversación abierta, en el Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE, para interaccionar, compartir ideas, reflexiones, etc. sobre los temas tratados en el libro.
Si deseas participar en la conversación, es necesario realizar la inscripción con el siguiente formulario. (pincha):

O utiliza este código QR:

Es necesario realizar la inscripción antes del miércoles 18 de enero.

Confessions de jesuïtes és un testimoniatge personal i completament lliure de la vida, tant a nivell material com espiritual, en què participen 38 jesuïtes de tot el món. Parteix d’un qüestionari de 33 preguntes, Imago Mundi, i les respostes dels entrevistats responen a la seva cosmovisió personal. És el llibre que es presentarà el proper divendres 20 de gener, a les 19.00 hores, al Centre Arrupe Jesuïtes de València.

Es tracta d’una reelaboració complexa, a fons i multilingüe d’una obra publicada el 2003 sota el títol 31 Jesuïtes. En aquella ocasió la publicació va ser realitzada per l’Editorial Empúries, en català, i per Ediciones Península, a la versió en castellà. A la nova edició s’han incorporat unes “noves confessions” que donen al llibre un caràcter més universal.

El qüestionari Imago Mundi segueix les petjades clàssiques de la tradició occidental medieval i renaixentista de l’arquetip que servia perquè un subjecte determinat donés la visió personal del món. A través d’aquest qüestionari es pot seguir l’evolució ideològica, personal, espiritual i cultural de tots aquests personatges que no només parlen del món religiós sinó de tot allò “diví i humà”.

El R.P. General Arturo Insulsa, el cardenal Carlo Maria Martini, el teòleg Jon Sobrino, l’historiador de la cultura Miquel Batllori, el periodista i escriptor Antonio Spadaro, l’autor de ‘bestsellers’ Pedro Miguel Lamet o el director de la revista Razón y Fe, valencià Jaime Tatay són alguns dels 38 noms propis que responen a les 624 pàgines que té la versió en paper… encara que l’obra també es pot aconseguir en edició digital.

Alguns contesten de manera cronològica (contestant ordenadament les 33 preguntes del qüestionari) i altres donen curs als seus records, les seves conviccions més profundes i la seva capacitat creativa. A la vostra manera.

És una Companyia (la de Jesús) amb milers de jesuïtes. S’ha optat per una mena de sinècdoque, és a dir, entrevistar “uns quants” en representació d’”uns molts”. Es presenta, doncs, com una mostra aleatòria entre persones, jesuïtes, de professions molt diverses, que viuen i treballen als cinc continents.

Per mantenir, en certa mesura, la diversitat lingüística – i geogràfica –representada pels entrevistats, a més de l’espanyol, idioma base del llibre– s’han incorporat entrevistes breus en dues llengües romàniques (francès i italià) i l’anglès. Només parlen en altres llengües uns quants entrevistats i el resultat és una amalgama molt estimulant per al lector.

Els antòlegs i els editors de l’obra són Valentí Gómez-Oliver, poeta traductor i crític literari; i Josep M. Martínez-Riera SJ, doctor en Història per la UB. El llibre ha estat publicat en aquesta ocasió per l’Editorial Libelista

Castellano

Confesiones de jesuitas es un testimonio personal y completamente libre de la vida, tanto a nivel material como espiritual, en el que participan 38 jesuitas de todo el mundo. Parte de un cuestionario de 33 preguntas, Imago Mundi, y las respuestas de los entrevistados responden a su personal cosmovisión. Es el libro que se presentará el próximo viernes 20 de enero, a las 19:00 horas, en el Centro Arrupe Jesuitas de Valencia.

Se trata de una reelaboración compleja, a fondo y multilingüe de una obra publicada en 2003 bajo el título 31 Jesuitas se confiesan. En aquella ocasión la publicación fue realizada por la Editorial Empúries, en catalán, y por Ediciones Península, en la versión en castellano. En la nueva edición se han incorporado unas “nuevas confesiones” que le dan al libro un carácter más universal.

El cuestionario Imago Mundi sigue las huellas clásicas de la tradición occidental medieval y renacentista del arquetipo que servía para que un sujeto determinado diese su visión personal del mundo. A través de este cuestionario se puede seguir la evolución ideológica, personal, espiritual y cultural de todos estos personajes que no sólo hablan del mundo religioso sino de todo lo “divino y humano”.

El R.P. General Arturo Sosa, el cardenal Carlo Maria Martini, el teólogo Jon Sobrino, el historiador de la cultura Miquel Batllori, el periodista y escritor Antonio Spadaro, el autor de ‘bestsellers’ Pedro Miguel Lamet o el director de la revista Razón y Fe, el valenciano Jaime Tatay son algunos de los 38 nombres propios que responden en las 624 páginas que tiene la versión en papel… aunque la obra también se puede conseguir en edición digital.

Algunos contestan de manera cronológica (contestando ordenadamente a las 33 preguntas del cuestionario) y otros dan rienda suelta a sus recuerdos, sus convicciones más profundas y a su capacidad creativa. A su modo.

Se trata de una Compañía (la de Jesús) con miles de jesuitas. Se ha optado por una especie de sinécdoque, es decir, entrevistar a “unos cuantos” en representación de “unos muchos”. Se presenta, pues, como una muestra aleatoria entre personas, jesuitas, de profesiones muy diversas, que viven y trabajan en los cinco continentes.

Para mantener, en cierta medida, la diversidad lingüística – y geográfica –representada por los entrevistados, además del español, idioma base del libro, se han incorporado breves entrevistas en dos lenguas románicas (francés e italiano) y el inglés. Sólo “hablan” en otras lenguas unos pocos entrevistados y el resultado es una amalgama muy estimulante para el lector.

Los antólogos y editores de la obra son Valentí Gómez-Oliver, poeta traductor y crítico literario; y Josep M. Martínez-Riera SJ, doctor en Historia por la UB. El libro ha sido publicado en esta ocasión por la Editorial Libelista